Logowanie

Rejestracja

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Zarejestruj

Cele projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odlewniczej w Polsce Wschodniej poprzez rozwój Wschodniego Klastra Odlewniczego „KOM-CAST”.

Cel główny projektu jest zbieżny z Celem głównym Działania I.4 Promocja i współpraca - komponent współpraca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zdefiniowanym jako: „zbudowanie stałej platformy kooperacji pomiędzy regionami Polski Wschodniej”.

Powołanie i rozwój powiązania kooperacyjnego na terenie trzech z pięciu województw Polski Wschodniej (Podkarpackie, Świętokrzyskie, Lubelskie) oraz dążenie do sukcesywnego rozszerzania go o kolejnych członków z pozostałych województw Polski Wschodniej przyczyni się do realizacji celu strategicznego polityki rozwoju Polski Wschodniej, jakim jest wzrost poziomu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej tego obszaru poprzez tworzenie silnych i długotrwałych więzi.
Projekt wpisuje się również w cel Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSRO) – „Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej”. Skupienie w klastrze podmiotów z terenu Podkarpacia, Ziemi Świętokrzyskiej i Lubelszczyzny przyczyni się do podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej województw wschodnich m.in. poprzez działanie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Powołany w ramach realizacji projektu Wschodni Klaster Odlewniczy skupiał będzie przedsiębiorstwa, w tym zarówno z sektora MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa, jednostki naukowe oraz IOB; wpisze się tym samym zarówno w wytyczone w ramach ww. celu głównego Działania I.4 „podejmowanie i umacnianie współpracy między podmiotami regionalnej nauki i gospodarki oraz samorządu terytorialnego w ramach sieci współpracy i inicjatyw klastrowych”, jak i w cel główny osi I PO RPW, tj. „stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy”.
Podejmowane w ramach powołanego Klastra działania, mające na celu m.in. harmonijny rozwój przedsiębiorstw branży odlewniczej w zakresie stosowanych technologii, sprzyjających osiągnięciu lepszej pozycji rynkowej firm skupionych w Klastrze i wzrostowi ich konkurencyjności, sprzyjał będzie poziomemu i pionowemu transferowi wiedzy, umożliwi również rozwój procesów innowacyjnych i poprawę konkurencyjności regionalnej gospodarki.
Realizacja projektu, w tym nawiązanie bliższych związków pomiędzy regionalnymi i zagranicznymi organizacjami, firmami i instytucjami, umożliwi zwiększenie inwestycji zewnętrznych w regionie oraz zmniejszanie dystansu dzielącego regiony wschodniej Polski od innych, wysoko rozwiniętych regionów krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Polski.

Celami szczegółowymi (bezpośrednimi) związanymi z realizacją Projektu i podejmowanymi działaniami będzie:

  1. Stworzenie warunków organizacyjno-finansowych umożliwiających funkcjonowanie klastra poprzez wynajęcie powierzchni na biuro klastra oraz ich prowadzenie (kadra obsługująca biura) i opracowanie dokumentów strategicznych klastra.
  2. Zacieśnienie współpracy i kooperacji podmiotów skupionych w klastrze na rzecz podniesienia poziomu innowacyjności branży poprzez świadczenie usług doradczych członkom klastra m.in. w zakresie innowacyjnych technologii wytwarzania komponentów, zlecenie prac b+r przez jednego z członków klastra oraz wdrożenie ich wyników w przedsiębiorstwach, opracowanie i udostępnienie portalu klastra wraz z wewnętrznym systemem wymiany informacji, organizację cyklicznych spotkań Rady Klastra.
  3. Wyzwolenie znacznego potencjału innowacyjnego Klastra poprzez zlecenie prac b+r przez jednego z członków klastra oraz wdrożenie ich wyników w przedsiębiorstwach.
  4. Poprawa parametrów jakościowych oferowanych produktów oraz usprawnienie procesów produkcyjnych poprzez zlecenie prac b+r przez jednego z członków klastra oraz wdrożenie ich wyników w przedsiębiorstwach.
  5. Nawiązanie i utrzymanie współpracy z partnerami z kraju i z zagranicy, w tym partnerami biznesowymi, innymi Klastrami oraz jednostkami B+R poprzez organizację seminariów informacyjno-promocyjnych, konferencji, misji gospodarczych.
  6. Zwiększenie liczby członków klastra, w tym o przedsiębiorstwa branżowe, instytucje otoczeniabiznesu i jednostki badawcze poprzez organizację seminariów informacyjno-promocyjnych, konferencji, misji gospodarczych.
  7. Wzrost rozpoznawalności marki „KOM-CAST” – synonimu najwyższej jakości komponentów odlewniczych poprzez popularyzację (w czasie seminariów, misji gospodarczych, konferencji) wśród krajowych i zagranicznych odbiorców komponentów odlewniczych oferowanych przez członków klastra nt. ich wysokiej jakości powodującej wzrost świadomości ww. odbiorców w tym zakresie.
  8. Promocja Polski Wschodniej jako polskiego zagłębia odlewniczego poprzez opracowanie, wykonanie i dystrybucję materiałów promocyjnych, a także organizację seminariów informacyjnopromocyjnych, konferencji, misji gospodarczych.

Przedstawione cele zdefiniowano na podstawie bezpośrednich wywiadów przeprowadzonych z członkami SPKO KOM-CAST w związku z planami przygotowania niniejszego projektu, a także na podstawie danych pozyskanych z dyskusji i rozmów bezpośrednich z partnerami biznesowymi, w tym
głównymi odbiorcami oferowanych komponentów (m.in. przedsiębiorstwa z przemysłu elektromaszynowego) oraz innymi obecnymi w regionie powiązaniami kooperacyjnymi, zainteresowanymi współpracą z WKO „KOM-CAST”.
Realizacja Projektu jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy grupy docelowej i ma za zadanie zaspokojenie wszystkich zidentyfikowanych potrzeb tej grupy.Członkowie Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST