Logowanie

Rejestracja

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Zarejestruj

O nas

 

DZIAŁALNOŚĆ KLASTRA, HISTORIA
Nasz Klaster to skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach. Znajdują się tu firmy konkurujące między sobą ale również współpracujące. Jak pokazują doświadczenia wielu krajów, tworzenie klastrów jest najlepszym sposobem rozwijania konkurencyjności przedsiębiorstw. W nowoczesnej gospodarce rynkowej kooperacja firm z jednej lub kilku pokrewnych branż prowadzi do obniżenia
kosztów produkcji, transferu technologii, rozwoju zatrudnienia a w efekcie do wzrostu jakości życia społeczności żyjącej na terenie działania klastra i jest przeciwwagą dla wielkich korporacji, koncernów.
 
Wschodni Klaster Odlewniczy KOM–CAST został utworzony 16 marca 2011 roku przez grupę inicjatywną, w skład której weszli:
 • Stowarzyszenie Producentów Komponentów Odlewniczych KOM – CAST
 • ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Starachowicach,
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie,
 • Zakład Metalurgiczny WSK Rzeszów Sp. z o.o. w Rzeszowie,
 • Odlewnia Ciśnieniowa Meta – Zel Sp. z o.o. w Woli Cichej k/Rzeszowa,
 • Hüttenes – Albertus Polska Sp. z o.o. w Lublinie,
 • OP Handel Sp. z o.o. w Starachowicach,
 • Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa PROMEN Ryszard Podkański w Rzeszowie.
 
Wschodni Klaster Odlewniczy KOM – CAST skupia firmy powiązane z przemysłem odlewniczym i obejmuje swoim obszarem działania tereny trzech województw Polski Wschodniej tj. województwo podkarpackie, województwo lubelskie, województwo świętokrzyskie.
 
 
KOM – CAST nawiązuje i wyrasta z tradycji międzywojennych Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz zasobów majątkowych i ludzkich ukształtowanych na obszarze swojego działania. Na terenie działalności Klastra skupiony jest potencjał produkcyjny o rocznej wartości eksportu 2500 mln PLN, co stanowi 30% eksportu branży odlewniczej całego kraju. Łączna roczna wartość produkcji odlewniczej na obszarze działalności Klastra wynosi 4530 mln PLN.
Celem głównym działalności Wschodniego Klastra Odlewniczego KOM–CAST jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odlewniczej w Polsce Wschodniej przez budowanie stałej platformy kooperacji między firmami i regionami Polski Wschodniej.
Cel główny realizowany jest przez realizację celów cząstkowych tj.:
 • stworzenie warunków organizacyjno – finansowych umożliwiających funkcjonowanie Klastra,
 • zacieśnienie współpracy i kooperacji podmiotów skupionych w Klastrze na rzecz podniesienia innowacyjności branży,
 • wyzwolenie znacznego potencjału innowacyjnego Klastra poprzez zlecanie prac B+R przez jednego z członków Klastra oraz wdrażanie ich wyników w przedsiębiorstwach,
 • poprawę parametrów jakościowych oferowanych produktów oraz usprawnienie procesów produkcyjnych,
 • nawiązanie i utrzymanie współpracy z partnerami z kraju i z zagranicy, w tym z partnerami biznesowymi, innymi klastrami oraz jednostkami B+R,
 • skupienie w Klastrze jak największej liczby przedsiębiorstw branżowych, instytucji otoczenia biznesu i jednostek badawczych – zakłada się rozwój Klastra przez przyjmowanie wielu nowych firm,
 • promocję Polski Wschodniej jako polskiego zagłębia odlewniczego,
 • wzrost rozpoznawalności marki KOM–CAST jako synonimu najwyższej jakości komponentów odlewniczych.
 
Strategia Klastra opiera się na zasadzie 3 x W czyli: wyrób, wiedza, współpraca.
Wyrób – na zasadzie kooperacji pomiędzy firmami Klastra oferujemy wspólny produkt jak najbardziej przetworzony (czyli odlew obrobiony mechanicznie, cieplnie, powierzchniowo – półprodukt na linie montażu). Produkt bardzo dobrej jakości, jak najbardziej pracochłonny, o dużej wartości dodanej jest konkurencyjny w stosunku do ofert wysokorozwiniętych krajów Unii Europejskiej, ale produkowany również w krótkich seriach w bardzo bliskiej współpracy technicznej z klientem, jest przeciwstawieniem się taniemu importowi odlewów z Chin.
Wiedza – dostęp do wiedzy, współpraca z jednostkami naukowymi, wspólne projekty, szkolenia, porady eksperckie, to możliwość pozyskiwania innowacyjnych technologii i stwarzanie możliwości dofinansowania ciągłego rozwoju firm klastra ze środków unijnych.
Współpraca – w ramach Klastra zrzeszone są firmy mające wspólny cel – ciągły rozwój i pomaganie sobie w realizacji projektów rozwojowych. Wspólnie przedstawiamy pełną ofertę dla klienta zawierającą:
 • projektowanie również razem z klientem,
 • badania przemysłowe,
 • wykonawstwo oprzyrządowań,
 • dostęp do lepszych materiałów i narzędzi oraz ich doskonalenie,
 • wykonywanie odlewów z pełnej gamy tworzyw od metali kolorowych do stopów żelaza,
 • obróbkę mechaniczną, cieplną i powierzchniową,
 • częściowy montaż.
W ramach Klastra prowadzimy wspólną promocję i zdobywanie rynku.
 
Wschodni Klaster Odlewniczy KOM–CAST oferuje swoim członkom:
 • wspieranie i promowanie działalności gospodarczej,
 • świadczenie usług doradczych w zakresie innowacyjnych technologii wytwarzania komponentów odlewniczych,
 • realizowanie prac badawczo–rozwojowych i wdrażanie ich wyników,
 • udostępnienie portalu Klastra wraz z wewnętrznym systemem wymiany informacji,
 • organizację seminariów,
 • organizację zagranicznych misji gospodarczych,
 • pomoc w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych,
 • lobbing na rzecz branży,
 • doradztwo prawne i ochronę interesów.
 
Zapraszamy również potencjalnych klientów mających różnorakie, szerokie potrzeby w zakresie:
 • odlewów z różnej grupy tworzyw (żeliwo, staliwo, stopy metali nieżelaznych), odlewów maksymalnie przetworzonych, tzn. obrobionych mechanicznie, cieplnie,
 • zmontowanych w gotowe podzespoły – części na linie montażu,
 • wspólnego projektowania konstrukcji w celu obniżania kosztów wytworzenia i podnoszenia jakości odlewów.
 
W dniu 18.04.2012 roku została podpisana umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowaniu projektu „Wschodni Klaster Odlewniczy KOM–CAST” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.
Całkowita wartość projektu wynosi 3 005 424,40 PLN
Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 2 299 149,66 PLN
Projekt realizowany będzie w latach 2012 – 2015. 
 
Wszystkich zainteresowanych rozwojem branży odlewniczej w Polsce Wschodniej zapraszamy do współpracy, szczególnie przedsiębiorstwa branży odlewniczej, dostawców komponentów dla odlewni, kooperantów, firmy zajmujące się obróbką odlewów, instytucje naukowe, badawcze i inne instytucje otoczenia biznesu.
 
Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: +48 17 743 24 25
 
Deklaracje członkowskie można pobrać na stronie www.kom-cast.pl lub w siedzibie Klastra.

Pliki do ściągnięcia


Członkowie Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST