Domek rekreacyjny (letniskowy) – czy musimy mieć warunki zabudowy?

Należy wiedzieć, że przy budowie domku rekreacyjnego (letniskowego) na podstawie zgłoszenia na terenie nieobjętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może pojawić się pytanie i konieczność uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Dlatego też warto posłużyć się konkretnym przykładem w postaci orzecznictwa sądów administracyjnych. Oto przykładowe wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych:

a). Kraków – wyrok z 7 września 2016 roku, sygnatura akt II SA/Kr 790/16.
b). Wrocław – wyrok z 4 kwietnia 2017 roku, sygnatura akt II SA/Wr 15/17.

Kiedy nie trzeba starać się o pozwolenie na budowę domu?

Warto wiedzieć, że z tego orzecznictwa wynika (w uproszczeniu), że do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu odpowiednio stosuje się art. 50 ust. 2 „Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. Stanowi on, że nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę. Warto wiedzieć, że przepis ten odnosi się nie do robót budowlanych realizowanych na podstawie zgłoszenia, tylko takich, do których pozwolenie na budowę nie jest obowiązkowe (co nie znaczy, że niedopuszczalne). Znaczenie ma zatem to, czy roboty budowlane można realizować bez pozwolenia na budowę, a nie, czy inwestor wybierze tryb zgłoszeniowy, czy też wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Należy z całą mocą podkreślić, że jeżeli więc domek letniskowy będzie realizowany na podstawie zgłoszenia, to wtedy dany inwestor nie ma obowiązku uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy. Warto dodać, że w wypadku złożenia wniosku o pozwolenie na budowę domu rekreacji indywidualnej trzeba wcześniej uzyskać decyzję o warunkach zabudowy działki (jeżeli nie jest ona objęta obowiązującym planem miejscowym).

Teskt przygotowany przy współpracy z thermoval.pl.

1 thought on “Domek rekreacyjny (letniskowy) – czy musimy mieć warunki zabudowy?

  1. Przepisy w Polsce są tak dynamiczne, że aby spokojnie spać lepiej mieć wszystkie pozwolenia.

Comments are closed.