Dokumentacja budowy
zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 13 Ustawy Prawo Budowlane, przez dokumentację budowy należy rozumieć „pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu;”.

Czy sam projekt budowlany może stanowić dokumentację budowy?

Nie. Jak można wywnioskować w przywołanej definicji, dokumentacja budowy jest decyzją administracyjną o pozwoleniu na budowę z integralnym załącznikiem w postać projektu budowlanego. Zatem projekt budowlany nie będzie sam w sobie dokumentacją budowy, nawet po zatwierdzeniu odrębną decyzją administracyjną. Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego nie uprawnia do rozpoczęcia budowy, więc nie może stanowić części składowej dokumentacji budowy.

Czy wszystkie dokumenty wymienione w przepisie art. 3 pkt 13 Ustawy Prawo Budowlane powinny obligatoryjnie wchodzić w skład dokumentacji budowy?

Generalnie tak. Jeżeli zostały sporządzone to powinny stanowić dokumentację budowy, ponieważ wszystkie wymienione w tym przepisie dokumenty uprawniają do rozpoczęcia, prowadzenia i realizacji robót budowlanych. Jak sama nazwa wskazuje, dokumentacja budowy powinna spełniać funkcję dokumentowania całego procesu budowy.

Czy dokumentacja powykonawcza to też dokumentacja budowy?

Tak, jest to dokumentacja budowy, ale opracowana w taki sposób, że poprzez naniesienie zmian na dokumentacji budowy (chodzi o zmiany dokonane w trakcie wykonywania robót budowlanych), a także poprzez uwzględnienie wyników pomiarów powykonawczych (geodezyjnych) otrzymujemy dokument obrazujący wynik przeprowadzonych i zakończonych prac budowlanych, który stanowi dowód ich przeprowadzenia.
Definicja dokumentacji powykonawczej zaprezentowana została w art. 3 pkt 14 Ustawy Prawo Budowlane.